wow@skysparks.co.il
058 787 6700
wow@skysparks.co.il
058 787 6700

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות בשירותי מופעי רחפנים בע"מ

תנאי השימושומדיניות הפרטיות שלהלן (יחד - "התקנון") חלים על כל גולש אומשתמש בשירותים הדיגיטליים השונים (להלן "הגולש" או "המשתמש")המוצעים באתר ו/או ביישומון ("אפליקציה") זה ו/או באמצעותם יחדאו לחוד (להלן יחד "האתר"), המתופעלים על-ידי חברת מופעי רחפניםבע”מ (להלן "החברה"), מתוקף התקשרותה כדין עם גופים שונים ככלשיהיו מעת לעת.

השירות מיועד לתכנון,הקמה, תפעול וניהול של מופעי רחפנים שונים בשמי הארץ לפי בקשה ו/או מסרים ומדיהמוכנים מראש.

**תקנון זה מנוסח בלשון זכר אך כל סעיף בו פונה כמובן גם לנקבה מטעמי נוחות – עמכןהסליחה.

תחולה והסכמתךלתנאי התקנון
1.  השימוש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותיםהשונים הזמינים דרכו או מוצעים על-ידו, מעיד על הסכמתך להוראות ולתנאי תקנון זה,לרבות התחייבותך לפעול על-פיו, על כן הנך מתבקש לקרוא את התנאים שלהלן בקפידה.
2. אם אינןמעוניין לקבל ו/או לאשר את תנאי התקנון שלהלן, כולם או חלקם, עליך להפסיק אתהשימוש באתר לאלתר.
3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיףעל תנאי תקנון זה בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. שימושך באתרלאחר ביצוע תוספות ו/או שינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ולכן אנו ממליצים לךלעיין בתנאים אלו מחדש מעת לעת. אם אינך מסכים לשינויים מסוימים, אנא הימנע מהמשךשימוש באתר או פנה אלינו לסיוע כדי לתת לך פתרונות חלופיים. נוסח התקנון המחייבוהקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר.
4. תנאי תקנון זה אינם באים להחליף תנאים, תנאי שימוש אומדיניות פרטיות של כל אתר או עמוד אחר העשוי להיות מקושר או זמין באמצעות או דרךאתר זה. הגלישה והשימוש בכל אתר אחר כאמור כפופים לתנאיו הפרטניים של אותו אתר,נוסף וללא קשר לתנאי תקנון זה, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד.
5. תנאים אלההמפורטים להלן חלים על כל שימוש באתר, לרבות צריכה ו/או ביצוע התשלומים דרכו ו/אובאמצעותו ו/או באמצעות סליקת התשלומים על ידי חברה צד ג', צפייה ו/או גישה לתכניםהכלולים בו והשירותים המוצעים בו, בין אם באמצעות מחשב ביתי, מחשב נייד, מכשירסלולארי, טאבלט ו/או כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר, דרכו מתאפשרת הגישה לאתר ו/אולאפליקציה, באמצעות כל תצורה ודרך כל מערכת הפעלה מתאימה. בנוסף, תנאים אלו חליםעל השימוש באתר באמצעות כל רשת ו/או אמצעי תקשורת ו/או חיבור אחרים.
6. החברה תהא רשאיתלפעול בדרך של השעיה, חסימה ו/או נקיטת כל פעולה (משפטית או אחרת) כנגד כל משתמשאשר יפר את תנאי השימוש שלהלן וללא צורך בהתראה מוקדמת או הסכמה מראש.

קישורים ותנאיםנלווים של צדדים שלישיים
7. תנאי תקנון זה אינם באים להחליף תנאים, תנאי שימוש אומדיניות פרטיות של כל אתר, יישומון או עמוד אחר העשוי להיות מקושר או זמין דרך אתרזה (להלן "אתרים מקושרים"). אם תבחר לגלוש או להשתמש באתריםחיצוניים, דרך האתר או בעקבות לחיצה על קישור ממנו, אזי שהשימוש בהם יהיה כפוף גםלתנאיהם הפרטניים, נוסף על תנאי מסמך זה, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד.
8. קישורים המופיעיםאו שעשויים להופיע באתר זה או בכל נכס דיגיטלי אחר המפנים לאתרים חיצוניים אואחרים, מוצגים לנוחיותך בלבד. כל הסתמכות על אתרים מקושרים או על תוכנם, שימוש בהםאו מסירת פרטים דרכם, הינה באחריותך בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, תקנון, ומדיניותהפרטיות של אותם אתרים, בנפרד ובאופן בלתי תלוי מתנאי תקנון זה. כמו-כן, החברהשומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו, או להימנע מהוספתקישורים חדשים, לפי שיקול דעתה המוחלט ובהתאם .

הגבלת אחריותלתוכן האתר וזמינות האתר
9. החברה עושהמאמצים רבים כדי לספק לך חווית שימוש איכותית ובטוחה באתר. עם זאת, האתר אינו חסיןמתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לך גישה לאתר מעת לעת.
10. האתר, השירותים והתכנים הזמינים ו/או עשויים להיותזמינים דרך האתר, וכל הכלול בו, מונגשים עבורך כפי שהם וללא התחייבות לזמינותם ( 'As Is' ו-'As Available').
11. החברה אינה ולאתהא אחראית, במישרין או בעקיפין, במפורש או במשתמע, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/אומידת הדיוק של תכני האתר או שירותים הניתנים או מוצעים דרכו, בפרט אם מדובר בתכניצד שלישי ו/או נתונים המוצגים מטעם תאגידים חיצוניים. כל הסתמכות מצידך על תוכןהמוצג באתר או דרכו הינה באחריותך המלאה.
12. החברה אינהאחראית לאי דיוקים ו/או לטעויות שנפלו ביחס לתוכן ו/או ביחס לשירותים המוצעים דרכואו לנתונים המוצגים באמצעותם. החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרותכלליות ואינפורמטיביות בלבד ולנוחיותך בלבד, ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחסאליו. כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפישיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית. עליך לבצע בעצמך את כל ההערכות והבדיקות לגבי שירותאו תשלום או נתון אחר המוצג בהקשר לשירותים, והינך מוותר ותהיה מנוע מלהעלות כנגדהחברה כל טענה לגבי הסתמכות כלשהיא עליה.
13. הנך רשאילהשתמש באתר, בשירותים דרכו ובתוכן הזמין דרכו למטרות פרטיות ואישיות ובלתימסחריות בלבד. תוכן האתר אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות,אישיות ו/או אחרות מצידך, וכל פעולה הנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן באתר היא באחריותךבלבד ולפי שיקול דעתך הבלעדי.
14. כל תוכן ו/או נתון ו/או מידע המובאים באתר בקשרלשירותים ו/או לתאגידים, אשר מקורם בצדדים שלישיים לחברה, לרבות סכומים, הערכות אוהצעות, מדדים, חישובים, תוצאות, מפרטים, הוראות פעולה ונתונים אחרים מטעם או עלבסיס נתוני צד שלישי, נמסרים על-ידי הצד השלישי ואינם באחריות החברה בשום אופן.
15. החברה לא תהא אחראית לאף נזק שנגרם ו/או עלול להיגרםלך ו/או לצד שלישי כלשהוא כתוצאה, במישרין או בעקיפין, מן השימוש באתר, כולל נזקשנגרם בעקבות שימוש ביישומי תוכנה ו/או קבצים ו/או תכנים אשר הורדו ישירות מהאתרו/או הופעלו דרכו כתוצאה מהשימוש באתר.
16. למען הסר ספק, שיבוש ו/או תקלה ו/או כשל בקליטת פרטימשתמש באתר או דרכו, לרבות שיבוש ברישום לאתר או לשירות נלווה דרכו ו/או בקליטתתשלום או אמצעי תשלום, לא יהוו עילה לכל טענה ו/או תביעה מצד המשתמש באתר.
17. החברה רשאית להתיר, להגביל או לאסור את גישת המשתמשלאתר בכל זמן על פי שיקול דעתה הבלעדי ושומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות אולהפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, בכל זמן וללא מתן הודעה, ככל שיידרש בנסיבותהמתאימות, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.
18. החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר,כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעהבקשר לכך.

שימושים אסוריםבאתר
19. אינך רשאי לבצע כל פעולה אשר תגרום ו/או תייצר עומסבלתי סביר על האתר, שרתיו ומערכותיו, ו/או כל פעולה העלולה לפגוע באתר, בתפעולו,בתכנים ובאופן הצגתם.
20. ללא קבלת הרשאהמפורשת, כתובה מראש מהחברה, אינך רשאי לבצע את הפעולות ו/או את המעשים הבאים:
(1) שימושמסחרי באתר ו/או בתוכנו ו/או שימוש בהם לשם יצירת מאגר מידע ו/או לקט;
(2) להעתיק,לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל,לפרסם ולאחסן את תוכן האתר, כולו או חלקו;
(3) להפעיל אולאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robotsוכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
(4) להציג תוכןמהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, המשנים אתעיצובם המקורי באתר ו/או המחסירים דבר כלשהוא;
(5) לשבש אולהפר כל זכות של משתמש אחר באתר ו/או לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/אוכל פגיעה אחרת.
(6) להשתמשבאתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה,תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגועבמזיד בכל צורה. 21. אי עמידהבכל אחת ממגבלות אלו, עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריותאזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.
21. אי עמידה בכל אחת ממגבלות אלו, עלולה להוביל למניעתגישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.

אבטחת מידע
22. הנהלת האתר פועלת לאבטח את האתר, לרבות המידע המוצגבו, נגיש באמצעותו או נמסר דרכו, בכל אמצעי האבטחה הסבירים והמתקדמים, לרבות המידעשהוזן במערכת האתר בידי משתמש האתר.
23. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על האתרועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדילהגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.
24. החברה עושה ככל שיכולתה בכדי להגן על סודיות הנתוניםשנמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימושבטכנולוגיות אבטחה מתקדמות.
25. עם זאת, החברהאינה יכולה להתחייב לאבטחה הרמטית או מוחלטת, כי לא תתבצע חדירה בלתי חוקית ללאהרשאתה למערכות האתר אשר תוביל לחשיפת מידע לגורמים זרים ו/או לא מורשים ו/אולאובדנו של המידע. לפי-כך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריותבמקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל השימוש באתר ו/או בתוכן המוצגבו ו/או בשירותים הנלווים לו, על-ידי המשתמש באתר או מי מטעמו.
26. לנושא שימוש וסליקה של כרטיסי אשראי מהאתר או דרכו,זו נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות חברת סליקת אשראי חיצונית, העושה שימושבשיטות הצפנה חדישות ועל ידי מנגנוני הצפנה שהינם בהתאם לתקנים בינלאומיים ולפיהנחיות חברות האשראי הרלבנטיות.

מדיניותהפרטיות, רישום ואיסוף מידע דרך האתר ושמירתו
כללי
27. מטרת מדיניותזו להסביר מהם נוהגי הנהלת האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת הנהלתהאתר במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.
28.  'מידע אישי' משמעו כל מידע מזהה אודותייך אשר תמסור     במסגרת הרשמתך או במסגרת השימוש באתר או באפליקציה, או בשירותים נלווים     ואחרים המוצעים או מופעלים דרך האתר, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותייך במסגרת     השימוש באתר. שימוש במידע אישי אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם למפורט בתקנון זה     או לפי חובות שבדין.
29.  האתר     אינו אוסף מידע אישי מזוהה אודותיך אלא אם תמסור מידע זה מיוזמתך בעת מילוי     טופס מקוון באתר, רישום לאזור אישי או לשירות או לרשימה כלשהם, יצירת קשר  וכיו"ב.

רישום, מסירהושמירת מידע
30.  ייתכן     כי חלק מהשירותים באתר טעונים או יהיו טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש     למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך ו/או כתובת הדואר     האלקטרוני שלך, ובהתאם לצורך גם פרטים נוספים לצורך זיהוי, כגון מספר תעודת     זהות או פרטים קשורים. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את     הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לאזורים ו/או לשירותים הטעונים     רישום ו/או לבצע את הפעולות המתבקשות עקב כך באמצעות האתר (להלן "ההרשמה").    
31.  ייתכן     כי כחלק בלתי נפרד מהליך הרשמה מסוים, או לפי צורך, וכתנאי לסיום תהליך     הרישום, לצורך זיהוי ו/או אימות זהות, תתבקש לאמת את זהותך בהתאם למידע שמסרת     ובאמצעות פרטי הקשר שלך. אין ביצירת קשר לצורך זיהוי או אימות כאמור כדי     לרשום אותך לרשימת תפוצה אחרת כלשהיא, ואין בכך כדי להעלות טענה כלשהיא מצדך     לעניין משלוח דיוור או ביצוע פניה בניגוד לדין כלשהוא.
32.  בעת     שימוש באפליקציה, ייתכן שהרשמה לאפליקציה ו/או שירותים מסוימים המופעלים     דרכה, יחייבו שימוש במערכת מסרונים (SMS) ו/או התראות או הודעות פנימיות, לצורך     ניהול, תפעול, אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך תפעולו התקין של     השירות המתבקש דרך מכשירך. לצורך כך מתבקשת הסכמתך הכללית, מראש, עם הסכמתך     לתקנון זה, לשימוש במערכת המסרונים שבמכשירך וכדי לשלוח לך הודעות אישיות או     התראות לפי הצורך כאמור.
33.  בעת     שימוש באתר ובפרט באפליקציה דרך מכשיר נייד כלשהוא, החברה עשויה לאסוף     ולהשתמש במידע על המיקום שלך או על מסלול התנועה שלך על מנת לספק לך שירותים     נלווים העשויים להידרש לצורך ניהול ו/או ייעול ו/או אספקת שירותי החברה, או     כדי לספק לך מידע על שירותים המותאמים למיקומך.
34.  לחברה     מאגרי מידע רשומים בהם ישמרו ויאובטחו כלל פרטיך כחוק (להלן "המאגרים").     החברה רשאית לעשות שימוש במידע שייאסף אודותיך למאגרים בהתאם למטרותיהם     הרשומות, ובין היתר: לצורך ניהול ותפעול כל שירות המבוקש על-ידך, ולשם     התקשרות, עדכון, אישור ו/או יידוע שלך בכל עניין ו/או נושא הקשור לשירות     המתבקש על-ידך; טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים באמצעות ניתוח מאפיינים, עיבוד     מידע ו/או דיוור ישיר כדין בהתאם למאפיינים במאגר; עריכת ניתוחים, סקרים     ומחקרים סטטיסטיים; טיפול בתלונות, פניות ו/או תביעות ככל שתהיינה.
35. אינך מחויב למסור מידע באמצעות האתר על-פי חוק,ובמסירתו, ככל שתתבקש, הנך מאשר כי העברת המידע לחברה או באמצעותה היא על אחריותךבלבד, מרצונך החופשי ובהסכמתך, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיהבנושא.
36. כמו כן, ככל שתמסור או תעלה כל מידע אישי לחברה דרךהאתר, הינך מצהיר בזאת כי המידע שתמסור ו/או תעדכן, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנךמוסר את המידע בשמך ועבור עצמך בלבד, או שהורשת כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכלמקרה תהא אחראי בלעדי למסירת מידע זה.
37. ייתכן שמעת לעת, תתאפשר שליחת קורות חיים או פרטיתעסוקה, לצורך הגשת מועמדות משתמש באתר לעבודה בחברה או מטעמה. ככל שתבחר לשלוחקורות חיים או פרטים אחרים כאמור לצורך זה, הנך מאשר ומסכים כי הפרטים יישמרובמאגר החברה הייעודיים למטרת בחינת הבקשה הספציפית או לשם מיון ו/או השמה לתפקידיםאחרים העשויים לתאום לכישורייך. אם בסופו של תהליך בחינה או מיון כאמור לא תימצאמשרה ההולמת את כישורייך, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשוב ולפנות אליך בעתיד,בהתבסס על נתונים אלו, כדי להציע לך משרות אחרות העשויות להתאים לך.

שימוש במידעוניתוחו
38.  החברה     רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או     במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר למען המטרות המנויות     בסעיף 34 לעיל, וכן על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג     למשתמש) את האתר, את השירותים והתכנים המוצעים באתר, וכן על מנת לעדכן את     המשתמש באשר לשירותים שונים המוצעים על ידי החברה ו/או מי מטעמה או הקשור     אליה עסקית.
39.  האתר     עשוי להפעיל כלים אוטומטיים לצורך אפיון השימושים באתר, לצורך תפעול וייעול     פעילות האתר או התאמתו להעדפות המשתמש. כלים אלו עשויים לאסוף ולשמור מידע     כללי ובלתי מזוהה אודותיך ואודות אופן השימוש שלך באתר, ובין היתר, גם את     פרטי ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובתך בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש     בגישה לאתר, זמני ואופני השימוש באתר, סוג הדפדפן שלך ופרטים סטטיסטיים     נוספים המעידים על אופן השימוש באתר ובשירותים דרכו.
40. בנוסף, החברהעשויה לעשות שימוש בקבצי מידע מסוג "קוקיס" (Cookies).מדובר בקבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה.
41. קבצים אלו מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסיםשונים באתר, או באזורי רישום או הפעלת שירותים, ובכך חוסכים ממך את זמן מילויהפרטים בשנית בביקורך הבא. כמו כן, הקבצים עשויים להכיל מידע בדבר הדפים שבהםביקרת, משך השהייה באתר, מקור ההגעה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטתצעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה או מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידעהאגור בהם
42. אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל אתה"קוקיס", תוכל לחסום אותם בכל עת באופן עצמאי על ידי שינוי הגדרותהדפדפן שלך. חלק מקובצי ה"קוקיס" עשויים לפקוע כאשר תסגור את הדפדפן אואת היישום בו אתה משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירך או במחשבך.בכל עת, באפשרותך למחוק את קובצי ה"קוקיס", גם אם נשמרו אצלך. מוצעלעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותיםהמוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.

העברת מידע
43. החברה מתחייבתכי לא תעשה כל שימוש במידע הקנייני שלך, ככל שיהיה בהחזקתה, ו/או בכל מידע אחראודותייך לצרכים שאינם נוגעים לשירות המסופק לך.
44. החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמורולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו לידי לצדדיםשלישיים. זאת, למעט במקרים שיפורטו להלן:
(1) על-פידרישה ממך או בהסכמתך ו/או על מנת לספק לך שירות שביקשת ו/או נרשמת אליו;
(2) במקרה בוהעברת פרטייך נדרשת לצורך השלמת בקשה ו/או פנייה מטעמך ו/או אספקת שירות ו/אוהעברת תשלום מטעמך;
(3) במקרה בובוצעה מצידך הפרת תנאי תקנון זה ו/או במקרים בהם ביצעת או ניסית לבצע באמצעות האתרפעולה המנוגדת לתקנון או לכל דין;
(4) על-פי צושיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק או לצורך מניעת ביצוע עבירה;
(5) בכל מקרהבו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו שלאדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה;
(6) במקרה בותתעורר מחלוקת ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או הליכים משפטיים בינך ו/או מימטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה;
(7) במקרה בותעביר ו/או תמחה החברה את זכויותיה ו/או פעילותה לצדדים שלישיים ובלבד שאלוהאחרונים יקבלו על עצמם את הוראות התקנון דנן.
45. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדיםשלישים מידע אגרגטיבי או מידע שאינו אישי, או אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש בשמוו/או בפרטי זהותו באופן ישיר או באופן סביר, או אשר אין בו כדי לפגוע בפרטיותהמשתמש.

קניין רוחני
46. אלאאם צוין או סומן אחרת במפורש, החברה הינה הבעלים או מורשית כדין בכל זכויות הקנייןהרוחני באתר ובתוכן המצוי בו או נגיש ישירות דרכו, לרבות העיצוב, קוד המקור והקודהבינארי, סמלים מסחריים, מושגים, סודות מסחריים, סימני מסחר וסימני שירות, זכויותיוצרים, מוניטין, נתוני שוק, זכויות מוסריות, מידע טכני וכל זכות מקבילה או נגזרתלכל אחד מן האמורים לעיל. שימוש בכל אלו, ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה הינואסור ויהווה הפרת זכויותיה של החברה ו/או של צדדים נוספים אחרים על-ידך.
47. איןלהשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם כל תוכן מהאתר אולעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על-ידך או על-ידי אחר מטעמך, ללאהסכמה מפורשת מראש ובכתב מהחברה.

שונות
48. איןבתקנון זה או באיזו מהוראותיו כדי ליצור, ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזםמשותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין החברה או מי מטעמה בכל אופן.
49. אם תנאיבתקנון זה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מהתקנוןומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר התנאים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאידומה אחר אכיף במקום התנאי שנמחק או הוסר.
50. תנאי תקנוןזה מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כלהבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.
51. האתר עשוילפרסם ולפרט מודעות דרושים ומשרות פנויות בחברה או דרכה, בעמודים הייעודיים לכך.אין במודעות אלו או בתוכנן כדי להתחייב או להביא לקבלתו של מי מהפונים לעבודה אוהמתעניינים במשרה בחברה, או לגרוע או לשנות מהליכי מיון אחרים העשויים להתבצעעל-ידי החברה. מודעות דרושים והצעות משרה מופנות בכל מקרה לשני המינים,  וזאתאף אם לא צוין זאת במפורש בגוף המודעה.
52.  עלהשימוש באתר ו/או בכל תביעה, דרישה ו/או בקשה הנובעים משימוש בו, יחולו דינימדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט יהיה בבית המשפט בתל-אביב בלבד. הדין המהותיוהפרוצדוראלי יהיה הדין הישראלי, זאת בכפוף לזכות  החברה לנקוטבהליכים משפטיים בבתי המשפט בהם מצויים כתובת המשתמש ו/או מקום עסקו ו/או נכסיו אוחלק מהם לשיקול החברה.

יצירת קשר
53. על-פיחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיךאשר מצוי במאגרי החברה, ככל שמידע אודותיך מוחזק בידה, ואף לבקש מאיתנו לתקן מידעזה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברהלכתובת: מופעי רחפנים בע"מ, צמח השדה 25 מעלה אדומים. בכל תכתובת לחברה יש לכלול אתפרטיך המלאים לרבות, כתובת, e-mail, ומספר טלפון ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיבלכל בקשה סבירה בזמן סביר. 54. בכל מקרהשל שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אלינו בכתובת המייל wow@skysparks.co.il